Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 09.01.2018 kl. 17.00 i Klublokalet i Idrætshallen
Deltagere: Karin, Poul, Anette, Morten, Michael, Maybritt og William
Afbud fra: Jørgen og Inge
Orientering v/William Bond
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Nyt fra Svendborg Rabbits A/S
4. Nyt fra SBBC 2015
5. Trænere nu og i fremtiden, herunder aflønninger m.v.
6. Medlemssituationen – kontingenter, antal m.v.
7. Shooting Camp 2018
8. Skoler – nye aftaler
9. Skoleturnering / Junior NBA (William)
10. Jubilæum 2018 / 60 år
11. Eventuelt
12. Næste møde
Ad. William Bond
- Svendborg Coaches Academy – Der er trænermøde sidste mandag i hver måned.
William sender trænerliste til Maybritt.
Ad. Pkt. 1
- Godkendt.
Ad. Pkt. 2
- Udsat til næste møde.Ad. Pkt. 3
- Da Jørgen var fraværende pga. bestyrelsesmøde i Svendborg Rabbits, orienterede Karin på
hans vegne fra Rabbits’ seneste bestyrelsesmøde.
Ad. Pkt. 4
Nyt fra SBBC 2015
- 1. div. har trænet sammen med ligaholdet, hvilket har været til gavn for begge hold.
- Der afholdes et møde den 22. januar med Svendborg Rabbits om det fremtidige
samarbejde omkring SBBC 2015.
Ad. Pkt.5
- Oplæg til træneraflønning – så der bliver en ”ensretning”
William fremlagde et forslag til opdeling i tre forskellige ”trænerpakker”, med ansvar og
aflønning sat i system, i tre forskellige klasser.
Ad. Pkt. 6
- Medlemssituationen – stadig problemer med at få alle der træner og spiller meldt ind. Det
vil i samarbejde med trænerne blive indskærpet at man ikke kan komme med til kamp hvis
man ikke har betalt kontingent. Inge og Karin følger løbende op på situationen.
- Annette har forsøgt med et opslag på biblioteket for at skaffe flere medlemmer til
U16/U17, som er lidt tyndt besat.
- Muligheden for at oprette en SBBC Facebook side, og evt. administrator(er) skal
undersøges nærmere.
- Der bliver arrangeret et møde (Karin og William) med en fotograf, med henblik på at få
taget holdfoto og billeder af trænerne.
- Ideer til at søge fondsmidler fra den kommunale pulje til lokale initiativer blev diskuteret.
Bl.a. muligheden for at udskifte opslagstavlen i Idrætscenterets forhal med en digital
infoskærm. William kontakter ledelsen i Idrætscenteret om mulighederne. Der er 50%
egenbetaling på alle initiativer.
- William orienterede om Svendborg Sportsakademi.
Ad. Pkt. 7
- Shooting Camp 2018 er i uge 27. (1. – 5. juni) Der arbejdes på trænerlisten og diverse
justeringer af arrangementet.Ad. Pkt. 8 & 9
- SFO forløbende på både Thurø Skole og Vestre Skole er stillet bero pga. manglende
tilslutning.
- Skoleforløb startet op på Vestre Skole 4., 5., og 6. klasse.
- I samarbejde med Børnebasket-fonden indbydes til Junior NBA i til skoler i Svendborg
Kommune for elever i 4. – 6. klasse. Der afholdes møde med skolerepræsentanter i aften.
Der skal stilles trænere til rådighed
Michael undersøger mulighederne for at inddrage skolen i Vester Skerninge
- SBBCs egen skoleturnering udsættes til efter sommerferien for at undgå sammenfald med
Junior NBA.
Ad. Pkt. 10
- Jubilæumsfesten fastsat til 25. august 2018.
Udvalg nedsat bestående af: Charlotte Franke, Charlotte ”livredder”, Anette, Renate,
Annegrete, Inge og Karin.
Der planlægges at afholde et møde i udvalget, inden næste bestyrelsesmøde.
Ad. Pkt. 11
- DBBF har indbudt til U22 DM 2.-3. juni 2018 i Københavnsområdet. Vi forsøger at stille et
hold.
- Karin orienterede fra fællesmødet for foreningerne i Svendborg Idrætscenter.
- Svendborg Sportsfestival kører også i 2018
- Sportslørdag 20. januar - SBBC deltager i arrangementet!
- Det foreslås at oprette træner- og spillerudvalg, så en repræsentant fra begge grupper kan
deltage i bestyrelsesmøderne.
- William kommer med udkast til en milepælsplan til ophængning i klublokalet.
Ad. Pkt. 12
- Næste møde 20.02.2018 kl. 17.00 i klublokalet i idrætshallen.
Referent
Morten Heide

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk