Vedtægter SBBC 2015

Vedtægter sbbc2015

VEDTÆGTER FOR SBBC 2015

 

Love og Vedtægter

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

 

Klubbens navn er SBBC 2015. Klubben er tilknyttet Danmarks Basketball- Forbund.

 

Klubbens hjemsted er Svendborg.

 

§ 2 Foreningens formål

 

Klubbens formål er at samle alle interesserede på Sydfyn om basketball-spillet. Klubbens primære målsætning er gennem træning, turneringsdeltagelse og løbende uddannelse at tilbyde aktive medlemmer mulighed for at dyrke basketball med fokus på den enkelte spillers individuelle udvikling – socialt, akademisk og sportsligt; under hensyntagen til, at sportslig kompetence aldrig bliver succeskriteriet for et medlemskab af SBBC 2015

 

Klubben og dens ledelse er i den henseende ansvarlig for, at aktive såvel som passive medlemmer tilbydes et bredt og varieret udbud af ikke-sportslige aktiviteter på tværs af alder, køn og hold til styrkelse af fællesskabet i klubben.

 

Klubbens sekundære målsætning er at udbrede kendskabet til basketball-spillet lokalt og regionalt.

 

§ 3 Kontingent

 

Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at fastsætte kontingentet. Klubbens medlemmer betaler i følgende rater:

 

1.rate:  ved tilmelding

 

2.rate:  5. januar

Kontingent betales efter hvilket hold vedkommende spiller på.

 

Kontingentrestance udover 1 måned betyder udelukkelse fra træning og kampe. I gentagne tilfælde har bestyrelsen bemyndigelse til at kræve fremtidigt kontingent forudbetalt.

 

 

§ 4 Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og har den endelige

afgørelse i alle spørgsmål, der ifølge nuværende love eller DBBF's love henhører

under anden instans.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august / september og indkaldes skriftligt af bestyrelsen via Svendborg Basketball Clubs hjemmeside eller facebookside, med mindst 14 dages varsel.

 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1.  Valg af dirigent og referent.

 

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

3.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

4.  Behandling af indkomne forslag.

 

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  • valg af formand eller kasserer
  • valg af bestyrelsesmedlemmer
  • valg af suppleant.

 

6.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

 

7.  Evt.

 

På generalforsamlingen er simpelt stemmeflertal afgørende. Dog kræves der til lovændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.

 

Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer, der er fyldt 16 år samt en forælder eller værge til børn under 16 år. Stemmeret kan kun ske ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 1 måned og som ikke er i kontingentrestance.

 

Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret uanset ovenstående.

 

Der kan kun forlanges skriftlig afstemning ved valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen eller skal

indkaldes på skriftlig begæring af ¼ af stemmerne på sidst afholdte general-

forsamling med opgivelse af forhandlingsemne.

 

Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Alle direkte valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Hvert år afgår

 

 

 

halvdelen, således at kontinuiteten blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer opretholdes.

 

Næstformanden varetager formandens hverv, når denne er forhindret.

 

§ 6 Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer og 1 suppleant.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen repræsenterer klubben, dog under ansvar over for generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Bestyrelsen vælger delegerede til Basketrigsdagen.

 

I tilfælde af stemmelighed inden for bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder.

 

I øvrigt skal bestyrelsesmøder afholdes når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

 

Ved utidig udtræden fra bestyrelsen, træder suppleanten ind i bestyrelsen og dernæst foretages konstituering. Denne konstituering varer til næstfølgende generalforsamling.

 

§ 7  Revision og regnskab

 

Regnskabsåret er fra 1/7 – 30/6.

 

Kassereren skal senest 14 dage før generalforsamlingen afslutte regnskabet for det forløbne år og aflevere det til revisoren med bilag.

Revisionen skal være afsluttet før generalforsamlingen, og det reviderede regnskab skal fremsendes til bestyrelsen med revisionens bemærkninger.

 

Revisionen har til enhver tid adgang til at kontrollere klubbens bilag og beholdning.

 

Eventuelle økonomiske krav mod klubben kan kun søges fyldestgjort i dens formue.

 

Regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse.

 

 

 

 

 

 

§ 8  Tegning og hæftelse

 

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 5.000 kr.

kræves dog underskrift af formand og kasserer i foreningen. Køb, salg eller pant-

sætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 9  Svendborg Basketball Club

 

Samarbejdsaftalen mellem SBBC 2015 og Svendborg Basketball Club danner grundlag for arbejdsmæssige og økonomiske forhold.

 

Aftalen revideres løbende.

 

§ 10  Foreningens ophævelse

 

Beslutning om klubbens ophævelse kan kun tages på en generalforsamling, hvor der er mødt 4/5 af klubbens medlemmer og mindst 4/5 af de fremmødte stemmer for forslaget.

 

Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling, som lovligt indkaldt er beslutningsdygtig uden hensyn til foranstående bestemmelse om kvalificeret majoritet.

 

I tilfælde af opløsning af klubben tilfalder dens ejendele Svendborg Basketball Club.

 

Ovenstående love og vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen, den 1/7-2015 og ændret på generalforsamlingen, den 12/9-2018.

 

 

 

 

 

 

 

Svendborg d. 12.09.2018

 

 

 

 

Formand                                                                       Næstformand                                                               Kasserer

Karin Olsen                                                                                       Jacob Horstmann                                                        Maybritt Drost